Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

 

 

Oblikovanje poslovnih modelov za 21. stoletje

Danilo Tic

Puzzle platen

Puzzle platen

V sodelovanju z Ljubljansko borzo smo to jesen pričeli s Partner programom Ljubljanske borze. Tako sem 10. in 11. oktobra vodil delavnico o oblikovanju poslovnih modelov.

Pisana množica udeležencev je dva dni viharila možgane in prestavljala sestavine poslovnih modelov med zidaki, ki nam razodenejo bistvo poslovanja podjetja. Tako smo pridno sestavljali puzzle, ki so prekrile veliki stekleni zid pritlične dvorane, kjer se je v preteklosti trgovalo z vrednostnimi papirji. Danes pa se tu izvaja program, ki vodi  v svet financiranja malih in srednje velikih podjetij, pod okriljem Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.

Predstavitev poslovnega modela

Predstavitev poslovnega modela

Vsem podjetjem, ki bi se želela pridružiti 2. generaciji, ki bo sodelovala v Partner programu, predlagamo, da se prijavijo na spletni strani, do katere pridete s klikom na naslov Partner program Ljubljanske borze

Tekst in fotografije: Danilo Tič

Oblikovanje

Oblikovanje

Razmišljanje na podlagi tveganj in priložnosti

Danilo Tic

V standardu ISO 9001:2015 se je PDCA krog nadgradil z razmišljanjem na podlagi nenehnih sprememb, ki so stalnica današnjega poslovnega okolja. Zvečer ne moremo z gotovostjo trditi, kaj nam bo prineslo naslednje jutro.  Nenehne spremembe so generator negotovosti, ki pa nam prinesejo priložnosti in grožnje. Na poslovne negotovosti nimamo vpliva, saj izhajajo iz poslovnega okolja.

Proces obvladovanja tveganj.jpg

Zahteve standarda ISO 9001:2015 so usmerjene v odziv na negotovosti s preventivnimi aktivnostmi, ki so plod razmišljanja na podlagi tveganj in priložnosti. Za te namene je primerno oblikovati transparentni proces obvladovanja tveganj in priložnosti. Za ta namen je potrebno določiti kontekst delovanja organizacije, kjer z kvalitativnimi metodami prepoznamo tveganja in priložnosti, jih ocenimo in na osnovi tega določimo obravnavo priložnosti in tveganj. V primeru, da negotovosti povzročijo veliko grožnjo ali veliko priložnost, je smiselno reagirat s preventivnimi aktivnostmi, ki v primeru visokih tveganja preprečujejo ali zmanjšujejo izgube. V primeru velike priložnosti pa povečuje koristi. Temu sledi nadziranje priložnosti in tveganj.

 

Razmišljanje na podlagi tveganj in priložnosti je koristno na vseh nivojih poslovanja podjetja od razmišljanja na določenem delovnem mestu do strateške umestitve podjetja v poslovnem okolju. Taka vrsta razmišljanja nam tudi postavlja drugačen okvir odločanja v primeru nenehnega dinamičnega ocenjevanja tveganj in priložnosti v vsakodnevnem poslovnem odločanju.

Foto.272.jpg